หน่วยงานที่สนใจกิจกรรม CSR Outing ในชุมชน กรุณาติดต่อ:
พัทธ์ธีรา เตชสิทธิ์โรจนกุล (ซี) โทร: 095-516-6242, 063-828-6363
อีเมล์: info@villagetotheworld.com

footer

© 2016-2017 www.MeetintheVillage.com All Rights Reserved.